• Polecane:

Uzyskanie uprawnień architektonicznych


Chcesz pracować w zawodzie projektanta obiektów budowlanych lub kierować robotami budowlanymi? Zacznij więc starania o uprawnienia architektoniczne, które pozwolą Ci spełnić wymarzone plany.

Uprawnienia architektoniczne to uprawnienia zawodowe, pozwalające pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie na obszarze całej Polski. Przyznają je osoby z okręgowych komisji kwalifikacyjnych Izby Architektów RP. Jednak aby je zdobyć, należy spełnić szereg wymagań, w tym m.in. posiadać odpowiednie wykształcenie oraz odbyć praktykę zawodową. Wiedza i umiejętności weryfikowane są na końcowym etapie starań o uprawnienia architektoniczne, czyli egzaminie pisemny i ustnym.

architekci

Wyróżniamy dwa rodzaje uprawnień architektonicznych:

  • do projektowania;
  • do kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury;

Przygotowanie do egzaminu na uprawnienia architektoniczne

Zdanie egzaminu wymaga znajomości przepisów i ustaw wykonawczych głoszonych przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną. Ponadto konieczne jest posiadanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie prowadzenia wszelkich prac budowlanych oraz postępowań administracyjnych. Te materiały przekazywane są studentom na kierunku architektury lub architektury i urbanistyki. Ponadto wiele przydatnych informacji można zdobyć, odbywając praktykę zawodową, gdzie pracuje się przy boku doświadczonych specjalistów. Przed egzaminem warto przejrzeć się zmianom w przepisach i ustawach, ponieważ ulegają one regularnym poprawkom.

Jak zdać egzamin na uprawnienia architektoniczne?

Aby ukończyć egzamin z oceną pozytywną, należy prawidłowo rozwiązać minimum 75% zadań w części pisemnej, a także właściwie odpowiedzieć na wszystkie pięć pytań zadanych przez komisję, w tym jedna odpowiedź może być niepełna. Jeśli egzamin ustny zostanie niezdany, po ogłoszonej decyzji, można spróbować podejść do niego ponownie.

Egzamin na uprawnienia architektoniczne może również zostać przerwany na skutek złamania obowiązujących zasad. Osoby przystępujące do części pisemnej, jak i ustnej nie mogą korzystać z pomocy żadnych urządzeń elektronicznych, takich jak m.in. laptopy, telefony komórkowe i tablety. Poza tym zabroniona jest jakakolwiek forma porozumiewania się z innymi osobami egzaminowanymi.

Pytania do egzaminu na uprawnienia architektoniczne są tajne, wgląd do nich mają jedynie osoby z Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. Koperta, w której przechowywane są arkusze, jest zamknięta, do momentu rozpoczęcia egzaminu. Otwiera się ją dopiero w obecności zdających i kompletnej komisji.źródła:
https://uprawnienia-architektoniczne.pl/ - Pytania egzaminacyjne